بریتانیای روم بخشی از جزیره بریتانیای کبیر بود که در کنترل امپراتوری روم میان سال‌های ۴۳ پیش از میلاد تا ۴۱۰ میلادی قرار داشت. نخستین یورش گسترده به بریتانیا از سوی جولیوس سزار در سال‌های ۵۵ پیش از میلاد و ۵۴ پیش از میلاد صورت گرفت، ولی نخستین پیروزی بزرگ رومیان در جزیره در سال ۴۳ پس از میلاد با رهبری کلادیوس بود.

نوشتار مرتبط