لرزه‌گیری موتور (به انگلیسی: Engine balance) به مشخصه‌ای گویند که با رعایت آن در هنگام طراحی، ساخت، نگه داری و تنظیم موتور می‌تواند سبب کارایی بالا در عملکرد موتور شود.

در واقع به دلیل نوسانات شدیدی که خودرو و درپی آن موتور (چه از سوی جاده و چه به خاطر فرایندهای سازنده نیروی پیشرانه خودرو درون سیلندر) دارد قطعات موتور مستعد آسیب‌های زیادی ناشی از این نیروهای درونی و بیرونی است. بنا بر این به سامانه‌ای برای برون رفت از این واکنش‌های زیان بار نیاز است.

از ویژگی‌های لرزه گیر مناسب می‌توان به چند نمونه زیر اشاره نمود: